Četvrto kolo: 25.11.2018.

Spisak dobitnika možete preuzeti klikom na sledeći link.

Treće kolo: 18.11.2018.

Spisak dobitnika možete preuzeti klikom na sledeći link.

Drugo kolo: 11.11.2018.

Spisak dobitnika možete preuzeti klikom na sledeći link.

Prvo kolo: 04.11.2018.

Spisak dobitnika možete preuzeti klikom na sledeći link.

KO KUPUJE DOBRO, DOBIJA!

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ 88/2011 i 93/2012) i Pravilniku o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“ 129/2004 T&T Brand Factory d.o.o. BEOGRAD, ul. Neznanog junaka 10a, 11000 Beograd, PIB: 110139356, matični broj: 21304999, zastupnik Miroslav Maslovarić, dana 27.09.2018. godine u Beogradu, donosi sledeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA
KO KUPUJE DOBRO, DOBIJA!

Član 1.

Ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre u robi i uslugama pod nazivom „KO KUPUJE DOBRO, DOBIJA“ (u daljem tekstu: „Nagradna igra“), naziv, vreme trajanja, teritoriju i svrhu priređivanja Nagradne igre, uslove za učestvovanje i opis Nagradne igre, način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, nagradni fond, postupak izvlačenja nagrada i nadzor nad postupkom, način objavljivanja rezultata nagradne igre i preuzimanje nagrada, odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi i uslugama.

Priređivač nagradne igre

Član 2.

Priređivač nagradne igre u robi i uslugama pod nazivom „KO KUPUJE DOBRO, DOBIJA“ je T&T Brand Factory d.o.o, ul. Neznanog junaka 10a, 11000 Beograd, PIB: 110139356, matični broj: 21304999, zastupnik Miroslav Maslovarić, direktor (u daljem tekstu: Priređivač).

Naziv organa Priređivača koji je doneo odluku o priređivanju igre, datum i broj odluke

Član 3.

Dana 27.09.2018. godine, T&T Brand Factory d.o.o., Miroslav Maslovarić, direktor, doneo je odluku broj 46/2018 od 27.09.2018. godine da se organizuje Nagradna igra pod nazivom „KO KUPUJE DOBRO, DOBIJA!“.

Naziv, vreme trajanja, teritorija i svrha priređivanja Nagradne igre

Član 4.

Nagradna igra u robi i uslugama priređuje se pod nazivom „KO KUPUJE DOBRO, DOBIJA!“. Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije u periodu od 01.novembra 2018. godine do 25.novembra 2018. godine. Svrha priređivanja Nagradne igre je marketinška promocija brenda Dobro, osmišljenog od strane Priređivača, radi stimulacije potražnje za uslugama Priređivača.

Uslovi za učešće u nagradnoj igri

Član 5.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji koja prihvataju pravila Nagradne igre doneta od strane Priređivača, izuzev lica zaposlenih kod Priređivača. Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice koje je lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi sa dodeljivanjem nagrade, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuje važećim originalnim dokumentom (Odluka o starateljstvu). Organizator zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica. Učešćem u Nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena Pravila.

Opis Nagradne igre

Član 6.

Nagradna igra se priređuje kroz četiri izvlačenja koja će biti organizovana jedanput nedeljno. U izvlačenju nagrada učestvuju učesnici koji tokom perioda trajanja Nagradne igr e prilože 3 (tri) fiskalna računa iz bilo kog DIS marketa sa teritorije Republike Srbije sa ostvarenom kupovinom u minimalnoj vrednosti od 1.500,00 dinara po fiskalnom računu s tim što je potrebno da se na svakom fiskalnom računu nađe bar jedan proizvod brenda „Dobro“ . Fiskalni računi se šalju u koverti. Na poleđini koverte učesnik upisuje svoje ime i prezime, adresu i broj telefona. Koverte se šalju poštom na adresu: T&T Brand Factory d.o.o, Neznanog junaka 10a, 11000 Beograd, sa naznakom „ZA NAGRADNU IGRU: KO KUPUJE DOBRO, DOBIJA!“ Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri više puta, odnosno svaki put kada ostvari uslove za učestvovanje u nagradnoj igri. Platne transakcije na internetu (online plaćanja) ne smatraju se radnjom koja daje pravo na učestvovanje u nagradnoj igri. Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) putem email adrese nagradnaigra@tandt.rs i na broj telefona +381 11 4002 225.

Iznos nagradnog fonda, vrsta, broj i vrednost dobitaka

Član 7.

Nagradni fond za Nagradnu igru čine sledeće nagrade:
1. 4 putnička vozila ŠKODA OCTAVIA A7 Ambition 1,0 TSI 999 ccm, vrednosti po komadu 1.636.249,99 dinara sa PDV-om, ukupne vrednosti 6.544.999,97 dinara sa PDV-om kao glavne nagrade. Glavne nagrade se izvlače svake nedelje uživo na TV kanalu RTS1, po završetku emisije „Šarenica“. Ove nagrade se preuzimaju kod Priređivača na adresi T&T Brand Factory, ul. Neznanog junaka 10a, 11000 Beograd.
2. 4 robna vaučera koji se mogu zameniti za robu u prodajnim objektima PTP DIS DOO KRNJEVO pojedinačne vrednosti 100.000,00 dinara sa PDV-om, ukupne vrednosti 400.000,00 dinara.
3. 4 robna vaučera pojedinačne vrednosti 50.000 dinara sa PDV-om, ukupne vrednosti 200.000,00 dinara.
4. 20 robnih vaučera koji se mogu zameniti za robu u prodajnim objektima PTP DIS DOO KRNJEVO pojedinačne vrednosti 10.000 dinara sa PDV-om, ukupne vrednosti 200.000,00 dinara.
5. 68 robnih vaučera koji se mogu zamenitit za robu u prodajnim objektima PTP DIS DOO KRNJEVO pojedinačne vrednosti 2.000 dinara sa PDV-om, ukupne vrednosti 136.000,00 dinara.

Robni vaučer se šalje dobitniku na njegovo ime poštom ili se može preuzeti direktno kod Priređivača na adresi: T&T Brand Factory, Neznanog Junaka 10a, 11000 Beograd u zavisnosti od dogovora. Izvlačenje vaučera se snima i snimak će biti postavljen na posebnoj strani za Nagradnu igru na sajtu WWW.TANDT.RS/NAGRADNAIGRA/
Robni vaučeri se mogu zameniti za robu u svim prodajnim objektima PTP DIS DOO KRNJEVO, odnosno DIS marketima na teritoriji Republike Srbije i mogu se iskoristi do kraja 31.01.2019. godine.

Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi 7.480.999,97 dinara.

Iznos nagradnog fonda, vrsta, broj i vrednost dobitaka
Tabelarni prikaz
Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima. Nagradni fond iz ovog člana se ne mogu zameniti za novac.

Postupak izvlačenja nagrada i nadzor nad postupkom

Član 8.

Izvlačenje svih nagrada se održava javno u prostoriji T&T Brand Factory d.o.o na adresi Autoput 18, Beograd. Tročlana komisija imenovana od strane Priređivača prisustvuje izvlačenju nagrada, vrši Nadzor i kontrolu toka izvlačenja i o tome sačinjava zapisnik. Uz nadzor tročlane komisije koju čine predsednik i dva člana, a koja će proveriti da li je dobitnik učestvovao u nagradnoj igri u skladu sa ovim pravilima. Glavne nagrade izvlačiće se u direktnom TV prenosu emisije „KO KUPUJE DOBRO, DOBIJA!“, na prvom programu RTS-a po završetku emisije „ŠARENICA“. Ostale nagrade-robni vaučeri izvlačiće se uz snimanje kamerom, a snimak će biti postavljen na posebnoj web strani za Nagradnu igru na sajtu WWW.TANDT.RS/NAGRADNAIGRA/.

Izvlačenje nagrada se obavlja kroz četiri nedeljna izvlačenja, i to:
PRVO IZVLAČENJE, u nedelju, 4. Novembra 2018. godine
1. ŠKODA OCTAVIA A7 Ambition 1,0 TSI 999 ccm,
2. 1 robni vaučer u vrednosti od 100.000 dinara,
3. 1x robni vaučer u vrednosti od 50.000 dinara,
4. 5 x robnih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara,
5. 17 robnih vaučera vrednosti od 2.000 dinara.

2. DRUGO IZVLAČENJE, u nedelju 11. Novembra 2018. godine
1. ŠKODA OCTAVIA A7 Ambition 1,0 TSI 999 ccm,
2. 1 robni vaučer u vrednosti od 100.000 dinara,
3. 1x robni vaučer u vrednosti od 50.000 dinara,
4. 5 x robnih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara,
5. 17 robnih vaučera vrednosti od 2.000 dinara.

3. TREĆE IZVLAČENJE, u nedelju 18. Novembra 2018. godine
1. ŠKODA OCTAVIA A7 Ambition 1,0 TSI 999 ccm,
2. 1 robni vaučer u vrednosti od 100.000 dinara,
3. 1x robni vaučer u vrednosti od 50.000 dinara,
4. 5 x robnih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara,
5. 17 robnih vaučera vrednosti od 2.000 dinara.

4. ČETVRTO IZVLAČENJE, u nedelju 25. Novembra 2018. godine
1. ŠKODA OCTAVIA A7 Ambition 1,0 TSI 999 ccm,
2. 1 robni vaučer u vrednosti od 100.000 dinara,
3. 1x robni vaučer u vrednosti od 50.000 dinara,
4. 5 x robnih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara,
5. 17 robnih vaučera vrednosti od 2.000 dinara.

Presek dostavljenih koverata

Za izvlačenje nagrada u nedelju 4.novembra 2018.godine presek dostavljenih koverata se radi zaključno sa petkom 2. novembra 2018.godine u 17 časova.
Za izvlačenje nagrada u nedelju 11.novembra 2018. godine presek dostavljenih koverata se radi zaključno sa petkom 9.novembra 2018. godine u 17 časova.
Za izvlačenje nagrada u nedelju 18.novembra 2018. godine presek dostavljenih koverata se radi zaključno sa petkom 16.novembra 2018. godine u 17 časova.
Za izvlačenje nagrada u nedelju 25.novembra 2018. godine presek dostavljenih koverata se radi zaključno sa petkom 23.novembra 2018. godine u 17 časova.
Nakon svakog izvršenog preseka koverte se subotom prenose iz T&T Brand Factory ulice Neznanog junaka 10a u T&T Brand Factory ul. Autoput br.18 u Beogradu gde će se organizovati izvlačenje nagrada.
Svaka koverta dostavljena između izvlačenja kao i učesnici čije koverte nisu izvučene u nekom od izvlačenja učestvuju u sledećim izvlačenjima, sve do poslednjeg, četvrtog izvlačenja.
Učestvovanje u Nagradnoj igri se zaključuje 23.novembra 2018. godine u 17.00 časova za poslednje izvlačenje.
U izvlačenju nagrada u svakom krugu učestvuju učesnici čije su koverte primljene u periodu trajanja kruga definisanog u članu 6. i članu 8. ovih Pravila. O toku izvlačenja nagrada vodiće se zapisnik.
Učesnici koji svoje koverte dostave Priređivaču dana 23.novembra 2018. godine nakon 17h neće učestvovati u Nagradnoj igri i njihove koverte se neće uzimati u razmatranje.

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Za glavne nagrade biće izvučena po dva rezervna dobitnika. Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima. Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prvo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Nadzor nad postupkom izvlačenja

Član 9.

Komisija sačinjava Zapisnik o sprovođenju postupka izvlačenja dobitnika u Nagradnoj igri, koji mora da sadrži: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime i prezime, adresu i JMBG dobitnika, kao i naziv i vrednost nagrade dobitnika.

Način objavljivanja rezultata Nagradne igre

Član 10.

Spisak dobitnika nagrada iz svih kategorija biće objavljen u dnevnom listu „BLIC“do 30.11.2018. godine u izdanju za područje cele Republike Srbije, kao i na web site-u: WWW.TANDT.RS/NAGRADNAIGRA/

Obaveštavanje o preuzimanju robnih nagrada

Član 11.

Nakon utvrđivanja dobitnika nagrade, a najkasnije u roku od 7 dana, Priređivač će kontaktirati dobitnika telefonskim putem radi dogovora u vezi preuzimanja nagrade i pružanja obaveštenja o nagradi koju je osvojio.

Uručenje i preuzimanje nagrada

Član 12.

Uručenje nagrada se završava 08.12.2018. godine.
Uručenje glavnih nagrada-putničkih automobila će se izvršiti u prostorijama Priređivača na adresi: T&T Brand Factory, ul. Neznanog junaka 10a, 11000 Beograd. Dogovor oko termina preuzimanja nagrade napraviće se s dobitnikom putem telefona.
Ostale nagrade-robni vaučeri slaće se preporučenom poštom na adresu dobitnika ili će dobitnik vaučer preuzeti u prostorijama Priređivača na adresi: T&T Brand Factory, ul. Neznanog junaka 10a, 11000 Beograd u zavisnosti od dogovora koji bude postignut putem telefona.
Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan da potvrdi svoj identitet važećom ličnom ispravom.
Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljki poslatih preporučenom poštom.
Osim dobitnika lično, nagradu u ime i za račun dobitnika može preuzeti i drugo lice koje dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem overenim od strane nadležnog državnog organa. Pri preuzimanju nagrada dobitnici odnosno lica koja oni na to ovlaste specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade i po potrebi poseban ugovor, čime prestaju sve dalje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.
Uručenje nagrada vršiće se lično dobitniku ili drugom ovlašćenom licu sa specijalnim punomoćjem uz prethodno potpisanu potvrdu o prijemu.
Momentom preuzimanja nagrade od strane dobitnika smatraće se da je Priređivač u potpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom o igrama na sreću i Pravilima ove Nagradne igre.
Ukoliko se dobitnik neke od nagrada ne odazove pozivu Priređivača da nagradu primi ili nagrada iz drugog razloga, u roku od 10 (deset) dana od dana izvlačenja, ne bude uručena dobitniku krivicom dobitnika, dobitnik gubi pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od Priređivača.
Priređivač ne snosi troškove prevoza niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane s preuzimanjem nagrada.

Ostale obaveze i odgovornosti Priređivača

Član 13.

Priređivač je dužan da po okončanju Nagradne igre, u zakonom propisanom roku od 15 dana, dostavi Poreskoj upravi, izveštaj o utvrđivanju rezultata igre, na način definisan članom 114. Zakona o igrama na sreću.

Član 14.

Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Saglasnost učesnika i dobitnika

Član 15.

Učesnici u Nagradnoj igri prihvataju prava i obaveze iz ovih Pravila samim učestovanjem u Nagradnoj igri i pristaju: - da se njihovi podaci o ličnosti koji su dostupni Priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni u marketinške svrhe priređivanja Nagradne igre shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012), - da se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima, -da se njihovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane Priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhu realizacije ove Nagradne igre shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012) Učesnici i dobitnici u ovoj Nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo Priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema Priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

Otkazivanje Nagradne igre

Član 16.

Priređivač može da jednostrano otkaže Nagradnu igru, uz javno obaveštavanje, ukoliko je došlo do okolnosti koje imaju karakter više sile. U slučaju da nastupe okolnosti koje imaju karakter više sile dodela i distribucija nagrada biće odmah obustavljena, te će Priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada. U slučaju otkazivanja ili prekida Nagradne igre, troškovi ili eventualna šteta učesnicima u Nagradnoj igri se neće nadoknađivati.

Odgovornost Priređivača prema učesnicima

Član 17.

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja Nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa. Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila. Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u članu 7. ovih Pravila, te da iste ni u kom slučaju neće biti zamenjene za novac.

Način obaveštavanja učesnika o pravilima Nagradne igre

Član 18.

Pravila Nagradne igre biće objavljena u dnevnom listu „DANAS“ koji se distribuira na teritoriji cele Srbije i na internet stranici WWW.TANDT.RS/NAGRADNAIGRA/, najmanje 15 dana pre početka Nagradne igre.

Isključenje odgovornosti u sporovima

Član 19.

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje Priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja Nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik moći da ostvaruje bilo kakva prava prema Priređivaču. Učesnici koji učestvuju u Nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Isključenje odgovornosti

Član 20.

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada i predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda. Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastalu kao posledica učestovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

Greške i falsifikovanje

Član 21.

Priređivač i druga pravna lica koja učestvuju u organizaciji Nagradne igre ne odgovaraju u slučaju da učesnik Nagradne igre priloži falsifikovani fiskalni račun. Troškovi

Član 22.

Troškove organizovanja nagradne igre snosi Priređivač. Nadležnost u slučaju spora

Član 23.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu. Stupanje na snagu

Član 24.

Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija.